ALGEMENE VOORWAARDEN

A. Verkoop en levering

1. Bij verkoop van materialen dienen bezwaren i.v.m., hetzij zichtbare gebreken, hetzij niet conformiteit met de bestelling onmiddellijk te worden over gemaakt. Zij dienen alleszins binnen de 48 uur schriftelijk te worden bevestigd, op straffe van verval. Onder geen beding kunnen wij aansprakelijk gesteld worden op grond van éénzijdige vaststellingen die buiten onze aanwezigheid werden verricht.

2. De garantie voor verborgen gebreken is beperkt tot de garantie die wordt gegeven door de eigen leveranciers van Wood in Style, worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, als een zichtbaar gebrek of een verborgen gebrek, lichte verschillen in kleur of textuur voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet voorkomen zijn, of eigen zijn aan de gebruikte materialen. De koper is verplicht elk gebrek onmiddellijk schriftelijk te melden, op straffe van verval.

3. Zolang de materialen niet volledig betaald zijn, blijven zij eigendom van de verkoper. Het risico gaat echter onmiddellijk over op de klant. Onder geen enkele beding is het de klant toegelaten de door ons geleverde goederen, geheel dan wel partieel, op enigerlei wijze te vervreemden of te verwerken tot dat alle onze openstaande facturen volledig zijn vereffend.

4. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag, vervalt elke vorm van garantie.

5. Alle goederen worden vervoerd en geleverd op risico van de koper, wat ook de wijze van transport is. Dit geldt vanaf het vertrek bij de verkoper of diens leverancier. Bij vervoer van goederen mag de chauffeur de goederen op het adres van de klant afgeven aan de persoon, aangestelde of niet, die er hem te woord staat en de goederen in ontvangst neemt. De klant dient aldus zelf volledig in te staan voor de organisatie die hem/haar te plaatse voor de in ontvangst name van de goederen.

B. Algemeen
1. Alle facturen en rekeningen zijn betaalbaar binnen de acht dagen.

2. Bezwaren betreffende de inhoud van de factuur dienen, op straffe van verval, binnen de 3 dagen vanaf de factuurdatum schriftelijk te worden bevestigd.

3. Indien binnen de gestelde termijn niet betaald is, is op het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidintrest van 10% per jaar verschuldigd vanaf de factuur datum. Bovendien is dan zonder ingebrekestelling en van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10% van het nog openstaande saldo met een minimum van 25 euro. Ingeval van collectieve schuldenregeling, gerechtelijke reorganisatie of faillissement van de klant, is onze firma gerechtigd om desgevallend de overeenkomst te verbreken lastens de klant waarbij de reeds geleverde’ materialen en uitgevoerde prestaties te vergoeden zijn aan onze firma.

4. Alle taksen, waaronder B.T.W., komen steeds ten laste van de koper of opdrachtgever.

5. Alle geschillen, van welke aard ook, zullen worden onderworpen aan de Rechtbanken te Leuven en het Vredegerecht te Aarschot. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgische recht.

6. Het ondertekenen van onze offerte geldt eveneens als uitdrukkelijke aanvaarding van onze factuurvoorwaarden. Onder geen enkele beding zijn wij gebonden door de algemene voorwaarden van de klant.

7. Tussen het moment waarop de overeenkomst door de klant getekend is en het moment waarop een bepaalde schijf of factuur betaald moet worden, kan de prijs uit de oorspronkelijke offerte herzien worden volgens de evolutie van de lonen en de materiaalprijzen.

8. Indien wij een offerte of prijsbestek voor een herstelling of installatie dienen op te maken kunnen steeds bestekkosten aangerekend worden. Het bedrag van de bestekkosten wordt aangerekend volgens onze geldende tarieven en is afhankelijk van de voor het opmaken van de offerte benodigde werkuren en materialen met een minimum van €50